flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       наказом керівника апарату

                                                        Володарсько-Волинського районного суду

                                                        Житомирської області

                                                        від "17" червня 2011 року № 9

 

 

                                                          П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок організації доступу  до публічної інформації, що знаходиться у володінні  Володарсько-Волинського  районного суду  Житомирської області

 

Розділ І. Загальні положення

            1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Володарсько-Волинському  районному суді Житомирської області (далі – суд).

 

            1.2. Визначення понять:

            1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду;

 

            2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суду;

 

            3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

 

            4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

 

            5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

 

            1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

 

            1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

 

            1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність суду організовує і забезпечує керівник апарату суду.

 

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність суду

 

 

            2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується:

 

            1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

 

            2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет;

 

            3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

 

            4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді;

 

            5) наданням інформації за запитами на інформацію.

 

            2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

 

            2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

 

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.

 

            Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону працівниками апарату суду або уповноваженими посадовими особами.

 

            2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

 

            Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

 

            2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є  працівники апарату суду в межах своєї компетенції.

 

            2.6. Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду та інформаційному стенді забезпечує керівник апарату суду за такими напрямами діяльності:

 

            – щодо інформації довідкового характеру з комп»ютерної програми (Документообіг загальних судів» (далі – КП «Д-3»), документів, що зберігаються в архіві суду – старший секретар суду; 

 

            – про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном), в письмовій формі (за письмовими запитами) – секретарі суду та секретарі судових засідань;

 

            – про доходи суддів та державних службовців апарату суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – заступник керівника апарату;

 

             – про нормативно-правові засади діяльності суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності суду; відомості з бібліотечного  фонду суду – консультант суду;

 

            – про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики суду – заступник керівника апарату суду;

 

            – про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративного будинку, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування  суддів та працівників апарату – керівник апарату суду;

 

             – про доступ до судових засідань у суді – старший судовий розпорядник;

 

          – про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду та функціонування КП «Д-3», про стан забезпечення інформаційно-технічними засобами залів судових засідань, про впровадження та забезпечення комп»ютерною технікою робочих місць суддів та працівників апарату суду, відомості щодо забезпечення працездатності комп»ютерного та мережевого обладнання– головний спеціаліст з інформаційних  технологій;

 

            – про прийом громадян у суді – керівник апарату суду;

 


Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 

 

            3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується керівником апарату суду відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

 

            Порядок взаємодії суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 2 до цього Положення.

 

            3.2. Головний спеціаліст з інформаційних технологій відповідно до Інструкції з діловодства забезпечує оприлюднення на веб-сайті суду інформації, підготовленої відповідальними працівниками апарату суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

            3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду, зокрема, підлягають:

 

            1) інформація про діяльність суду:

 

            – місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

 

            – прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови суду та його заступника, керівника апарату суду та його заступника, а також старшого секретаря та старшого судового розпорядника суду;

 

            – розклад роботи та графік прийому громадян;

 

            – вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 

            – порядок звернення до суду учасників судового процесу;

 

            2) правила внутрішнього трудового розпорядку суду;

 

            3) інформація про нормативно-правові засади діяльності суду;

 

            4) інформація, пов’язана з розглядом справ у суді;

 

            5) узагальнення судової практики суду і аналізи даних судової статистики;

 

            6) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

 

            7) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні суду;

 

            8) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

 

            9) інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.

 

             3.4. Інформація для оприлюднення на веб-сайт суду погоджується з головою суду та керівником апарату суду та перекладається для оприлюднення головному спеціалісту  з інформаційних технологій. 

 

            3.5.  Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

 

           3.6. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

 

            1) про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності суду;

 

            2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді;

 

            3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

 

            4) порядок оскарження судових рішень до суду;

 

            5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення суду і зали судових засідань;

 

            6) умови і порядок отримання інформації про діяльність суду;

 

            7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.

 

            3.7. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

 

            3.8. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

 

            З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в канцелярії суду та на офіційному веб-сайті суду (додатки 3 – 5 до Положення).

 

            У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа канцелярії суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

            Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 6 до Положення).

 

 Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

            4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,факсом,телефоном,електронною поштою на вибір запитувача).

         Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються  канцелярією суду відповідно до Інструкції з діловодства з урахуванням вимог цього Положення.

 

            4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія суду вилучає запити на інформацію і невідкладно передає їх до керівництва суду.

 

            4.3. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності суду, відповідальний за надання відповідей на запит визначається керівником апарату суду відповідно до пункту 2.6 цього Положення.

 

            За рішенням голови суду або його заступника, керівника апарату суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із працівників апарату суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали.

 

            4.4 Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови суду чи його заступника, керівника апарату суду чи його заступника опрацьовується канцелярією в КП «Д-3», після чого невідкладно передається виконавцям. 

 

            4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником  в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

 

            4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

 

            Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до канцелярії суду для зберігання згідно з номенклатурою справ суду.

 

            4.7. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту судом.

 

            У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

            4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник апарату може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

            4.9. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник апарату не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

            4.10. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит. 

 

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність суду, відмови в задоволенні запитів

 

 

            5.1. Відповідь на запит надається відповідальним працівником за підписом голови суду (заступника голови суду) або керівника апарату (заступника керівника апарату).

 

            5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

 

            5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.      

         Відповідь на такий запит підлягає обов»язковому погодженню головою суду.

 

            5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в суді.

 

            5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 

            1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

            2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 

            3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

 

            – ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 

            – загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

            – підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

            Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

           5.6. Відповідь суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо, або  має бути відомо, хто нею володіє, відповідальний підрозділ зобов»язаний направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дні отримання запиту належним державним органом.

 

            5.7. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

            У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

 

            Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

         Якщо розмір плати за копіювання або друк не встановлено, то інформація надається безкоштовно.

 

         5.8. У відмові в задоволенні запиту має бути зазначено:

 

-         прізвище,ім.»я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

-         дату відмови;

-         мотивовану підставу відмови;

-         порядок оскарження відмови;

-         підпис.

 

                                                                                               Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Володарсько-Волинському районному суді Житомирської області, затвердженого наказом  керівника апарату від "17" червня 2011 року   № 9

 

ПЕРЕЛІК

 

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

            1. Не належать до публічної інформації:

            – інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

 

            – інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом районного суду з іншими судовими органами;

 

            – інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

 

            – внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності районного суду, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

 

            – інформація, яка міститься в матеріалах судових справ. 

 

            2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Володарсько-Волинському районному суді є:

 

            1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

 

            2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

 

            3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

 

                                                                        Додаток 2

 

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Володарсько-Волинському районному суді Житомирської області, затвердженого наказом  керівника апарату від "17" червня 2011 року   № 9

 

 

                                                              ПОРЯДОК

 

взаємодії Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області

                      з представниками засобів масової інформації

 

            1. Взаємодія Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області (далі – суд) із  засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації» та цього Положення.

 

            2. Організація роботи із взаємодії суду зі ЗМІ здійснюється керівником апарату суду чи його заступником.

 

            3. Відвідування судових засідань суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

 

            4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до законодавства.

 

            5. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

 

            6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

 

            7. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо.

 

            8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

 

            9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме суд (збори суддів суду та ін. ) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

 

            10. У разі якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, судові розпорядники суду з поясненням цієї причини можуть припинити акредитацію.

 

            11. Представники ЗМІ повинні  дотримуватись порядку та приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення.

 

            12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків здійснюють судові розпорядники.                      

 

            14. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися відповідальними працівниками в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.            

 

            16. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

                                                                  

                                                                       Додаток 3

 

  до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Володарсько-Волинському районному суді Житомирської області, затвердженого наказом  керівника апарату від "17" червня 2011 року   № 9


Форма електронного запиту на інформацію

Прізвище                

Ім’я                 

По батькові      

е-mail                         

номер телефону                                    

Поштова адреса:       індекс 

            область           

            район  

            населений пункт      

            вулиця           

            будинок         

            квартира                  

Зміст запиту:         -----               

 

                                                                       Додаток 4

 

  до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Володарсько-Волинському районному суді Житомирської області, затвердженого наказом  керівника апарату від "17" червня 2011 року   № 9

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

                                                                Володарсько-Волинський районний суд                                                            Житомирської області

                                                                вул. Героїв України, 1, смт.Хорошів                                                              , 12101

 

                                                                          ____________________________

 

                                                         (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

 

                                                                       що проживає за адресою:

                                                                       ___________________________

                                                                       ___________________________

 

                                                                       тел. _________; е-mail:___________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

            Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

 

(підпис)

 «____» __________ 20__ р. _________ ________________

 (дата)                                  (підпис)      (прізвище, ініціали)

                                                                      

                                                                       Додаток 5

 

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Володарсько-Волинському районному суді Житомирської області, затвердженого наказом  керівника апарату від "17" червня 2011 року   № 9

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

                                                                   Володарсько-Волинський районний суд                                                            Житомирської області

                                                                   вул.Героїв України, 1, смт.Хорошів                                                             12101

                                                                       ______________________________

 

                                                        (назва юридичної особи, об’єднання громадян)

                                                                      __________________________

 

                                                                        (адреса місця розташування)

                                                                       ___________________________

 

                                                                       тел. _________; е-mail:___________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

            Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

1. ___________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

 

 Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

 

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

 

(підпис)

 

«____» __________ 20__ р. _________ ________________

 

(дата)                                 (підпис)         (прізвище, ініціали)

                                                                      

Додаток 6

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Володарсько-Волинському районному суді Житомирської області, затвердженого наказом  керівника апарату від "17" червня 2011 року   № 9


ІНСТРУКЦІЯ

 

щодо заповнення електронного запиту на інформацію

            Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати

1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

 

 

            Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню.         Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Володарсько-Волинському районному суді не розглядається.

 

            Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області  поштовим зв’язком або через канцелярію районного суду (12101, смт.Хорошів, вул.Героїв України, 1).

 

 

            Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.